Literatuurlijst

Bronnen artikels

 • Ad Kerkhof, Bert van Luyn:Suïcidepreventie in de praktijk
 • Engels, R. & van der Vorst, H. (2008). De rol van de ouders in de ontwikkeling onder adolescenten. Verslaving, 4(3), 19-27. Doi 10.1007/BF03078933
 • Jonghe de, F., Wijn, P., (1996). Tijdschrift voor psychotherapie, 22(6), 213-222.
 • Leentjes, A.F.G. (2009). Psychiatrische stoornissen bij patiënten met een lichamelijke aandoening. In W. Vandereijcken, C.A.L. Hoogduin, & P.M.G. Emmelkamp (red.) Handboek psychopathologie deel 1 (pp. 107-124). Houten: Bon Staffleu van Loghum
 • Niesink, R. & Van Laar, M. (2010). Cannabis en verslaving: feiten en misverstanden. Verslaving, 4, 84-96. Doi 10.1007/s12501-010-0703-8
 • Van Der Burgt, M., Van Mechelen-Gevers, E., Lintel Hekkert, M. (2005). Geestelijke Gezondheidszorg. Introductie in de gezondheidszorg, 126-138. Doi 10.1007/978-90-313-6544-9_16
 • Raes, f., &Hermans, D., &Eelen, P. (Maart 2006). De samenhang tussen depressie, trauma& verminderde specificiteit van het autobiografisch geheugen. Directieve therapie, 26, 10-20. DOI: 10.1007/BF03060405
 • van der Gaag, R.J. (2006). Autismespectrumstoornissen. Bijblijven,22, 215-223. DOI: 10.1007/BF03059939
 • Noorlander, E. (2009). Misbruik van en verslaving aan medicatie.(1ste druk) amsterdam : hareld press.

Juridische bronnen

 • Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 30 augustus 1994 van de Executieve van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieken (25 september 2003). Belgisch Staatsblad.
 • Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 28 september 2010 van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs betreffende de implementatie van een preventief beleid inzake alcohol en drugs in het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs, verbindend wordt verklaard (4 februari 2011). Belgisch Staatsblad.
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de psychiatrische ziekenhuizen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg (27 januari 2006). Juriwel.
 • Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg en van de referentiecentra inzake geestelijke gezondheidszorg met het oog op de toekenning van subsidies (8 juni 2010). Belgisch Staatsblad.
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming
 • Decreet betreffende de erkenning en de subsidies van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg (3 oktober 1995). Justel.
 • Decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg (18 mei 1999). Juriwel.
 • Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers, die de Volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende het toekomstige alcoholbeleid (17 juni 2008). Justel.
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de therapeutische projecten inzake geestelijke gezondheidszorg (12 juni 2009). Belgisch Staatsblad.
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees informatienetwerk over drugs en drugverslaving (13 december 2006). Justel.
 • Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de Social Profit sector in laatste rechte lijn (29 september 2011). De Vlaamse Regering.
 • Wijziging in wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de geesteszieken (29 september 1998). Justel.
 • Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 31 augustus 1995 van de Executieve van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieken (28 september 2004). Belgisch Staatsblad.

Bronnen van de statistieken

 • VAD. (2009). Alcoholdossier. Geraadpleegd op 17 december 2011, op klik hier
 • Vlaams Agentschap Zorg & gezondheid. (2010). Hoe komen jongeren terecht bij een GGZ. Geraadpleegd op 24december 2011, op klik hier
 • Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. (2010). Hoe komen volwassenen terecht bij een GGZ. Geraadpleegd op 24 december 2011, op klik hier
 • Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. (2010). Hoe komen ouderen terecht bij CGG. Geraadpleegd op 24 december 2011, op klik hier
 • Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. (2010). Problemen waarmee cliënten zich aanmelden bij een CGG. Geraadpleegd op 29 december 2011, op klik hier
 • Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. (2010). Hoelang moet een cliënt wachten voor een behandeling bij een CGG. Geraadpleegd op 29 december 2011, op klik hier
 • Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. (2010). Hoelang duurt een behandeling bij een CGG. Geraadpleegd op 29 december 2011, op klik hier
 • Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. (2010). Hoe eindigen zorgperiodes in een CGG. Geraadpleegd op 29 december 2011, op klik hier
 • Heeringen, C. van & Kerkhof, A.J.F.M.(red.)(2000). Behandelingsstrategieën bij suïcidaliteit. Houten/Diegem:Bohn Stafleu Van LoghumJong.M. & Jong. C. de (2006).

Politieke bronnen

 • Portaal Belgie. Geraadpleegd op 23 december 2011, op klik hier
 • PS. Geraadpleegd op 23 december 2011, op klik hier

Bronnen die als belangrijk beschouwd werden op geraadpleegde sites

 • Andriessen, A. & Blauwbloeme, K. (2006). Wie helpt de hulpverlener na de suïcide van een client? In Antenne, 38-41.
 • Bleys, P. (1999). Voorstellen en bedenkingen vanuit het algemeen welzijnswerk bij het rapport van de commissie internering [nota]. Turnhout: CAW.
 • Bruffaerts, R., Demyttenaere, K. &Claes, S., J. (2008), Urgentiepsychiatrie in België: een uitdaging voor de geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift voor psychiatrie, 50, 35-39.
 • Craeymeersch, M. (2010), Projecten psychiatrische zorg voor patiënten in de thuissituatie. Similies, 32(3) 14-15.
 • De Bruyn, P (2005). Lang Zullen we leven! 25 jaar Centrum ter preventie van Zelfdoding. Ten Have: Averbode.
 • De Coster, I., Van Audenhove, C., Van Den Ameele, H. & Goetinck, M. (2002). Ontwikkeling van een stepped-care programma in de behandeling van depressie door huisartsen en PAAZ-psychiaters [onderzoeksrapport]. Leuven: Tussen de lijnen.
 • De Coster, I., Van Audenhove, C., Van Den Ameele,H. & Goetinck, M. (2003). Uitvoering en evaluatie van een vormingsprogramma voor huisartsen over de behandeling van depressie [onderzoeksrapport]. Leuven: Tussen de lijnen.
 • De Deken, L. en Pas, L. (2010), Preventie van suïcide: wat is de taak van de huisarts? Huisarts Nu, 39(2),1- 8.
 • De Deken, L., Van Rossen, E., Pas, L. & Van Nuland, M. (2010), Preventie van suicide: Hoe het suiciderisico detecteren en taxeren? Huisarts Nu, 39 (3), 30-33.
 • de Groot, M. en De Keijzer, J. (2010). Suïcidepreventie in de praktijk. CGG PassAnt vzw. (red.), De opvang van nabestaanden na een suïcide (pp. 235–261). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • De Keijser, J. & Mokkenstorm, J. (2010) In contact met suïcidale mensen, diagnostisch onderzoek en begrip voor behoeften. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 6(65), 444-453.
 • Deisenhammer, E., A., Huber, M., Kemmler, G., Weiss, M., E. & Hinterhuber, H. (2007), Suicide victims contacts with physicians during the year before death. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 257, 480-485.
 • Demeulenaere, P, (2006), Hallo met de referentiearts; een andere manier om huisartsen te ondersteunen in de palliatieve thuiszorg? Bijblijven, 22(2), 69-73.
 • Hirschfield, R., M., A. (2001), The clinical science of suicide prevention, Annals of pf the New York academy of sciences, New York Academy of Sciences (red.), When to hospitalize patients at risk for suicide (pp.188–199). Washington: New York Academy of Sciences.
 • Kadam, U., T., Croft, P., McLeod, J. & Htchinson, M. (2001), A qualitaitve study of patients’ view on anxiety and depression. British Journal of General Practice, 375-380.
 • Kerkhof, A. (2010), Suïcidepreventie in de praktijk. A. Kerkhof. & B. van Luyn (red.), De wanhoop bespreekbaar maken en systematische risicotaxatie (pp. 73-94). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Konrad, M. (2000), Handbook of suicide and attempted suicide. K. Hawton & K. van Heeringen (red.), Suicide prevention and primary care (pp. 661-674). Chichester: Wiley.
 • Lietaer, G., Van Broeck, N., Dekeyser, M., & Stroobants, R. (2005). Profiel van de psychotherapeut in België. Deel I. Sociodemografische kenmerken, opleiding en werkkader. Tijdschrift voor Klinische Psychologie, 35, 7-29.
 • Minzberg, H. & Glouberman, S. (2001), Managing the care of Health and the cure of disease – Part II. Integration, 70-83.
 • Portzky, G., Van Autreve, S. & Van Heeringen K. (2010), Suïcidaal gedrag: epidemiologie en risicofactoren. Huisarts Nu, 39(1), 12-20.
 • Rihmer, Z. & Rutz, W. (2009), Primary care in oxford textbook of suicidology and suicide prevention, a global perspective, R. Dryden-Edwards & C. Stöppler (red.), Treatment of attempted suicide and suicidal patients (pp. 463-469). Oxford: Oxford university press.
 • Rotthier, K. (2008). Gedwongen opname: De rechtsbescherming van de psychiatrische patient. Brugge: Die Keure.
 • Rutz, W. (2001). Suïcide prevention. Ann Arbor (red.), The role of Primary Physicians in Preventing Suïcide: Possibilities, Short-Comings, and the challenge in Reaching Male Suïcides (pp. 173-187). Maryland: Sheridan Books.
 • Steendam, M. (2010), Angst voor je suïcidale patiënt. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 6(65), 467-473.
 • Telford, R., Hutchinson, A., Jones. R., Rix, S. en Howe, A. (2002), Obstacles to effective treatment of depression: a general practice perspective. Family Practice 19(1), 45-51.
 • Tholen, F. (2010), Suïcidegevaar en onvrijwillige opname: beoordeling en afweging van risico en noodzaak. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 6(65), 454-465.
 • Van Audenhove, C., De Coster, I., Van Den Ameele, H., De Fruyt, J. en Goetinck, M. (2007). De aanpak van Depressie door de huisarts: een handboek voor de praktijk. Leuven: Lannoo.
 • Van der Straete, I en Put, J. (2005). Beroepsgeheim en hulpverlening. Brugge: Die Keure.
 • Van Heeringen, C. & kerkhof, A (2000). Behandelingsstrategieën bij suïcidaliteit. C. Van Heeringen & A. Kerkhof (red.)De bepaling van het risico op suïcidaal gedrag (pp. 63-71). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Van Ingen Schenau, J (2008). Antidepressiva vraagbaak voor cliënt en hulpverlener. Ermerlo: Ex Imprints.
 • Vanhove, R., Dr Joniaux, M., Halford, D., Vallina Griera, I., Vermeiren, K. en Desmeyter, P. (). Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk, Project Zelfmoordpreventie. Leuven: Garant.

Andere interessante en gebruikte bronnen

 • AA. (z.d.). Anonieme Alcoholisten Vlaanderen. Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • Acerta. (2011). Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de Social Profit sector in laatste rechte lijn. Geraadpleegd op 15 december 2011, op klik hier
 • Aleman, A. (2011). Hersenspinsels: waarom we dingen zien, horen en denken die er niet zijn. Amsterdam: Atlas.
 • American Psychiatric Association (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, third edition – revised. Washington DC: American Psychiatric Association.
 • American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition – revised. Washington DC: American Psychiatric Association.
 • American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition. Washington DC: American Psychiatric Association.
 • Anoniem. (17 november 2011). Minder jonge tieners drinken alcohol. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via klik hier
 • Bauters, L. (2009). Fit in je hoofd. : Preventief werken aan welbevinden bij 60 - plussers. [eindwerk]. Kortrijk: Katho: Ipsoc.
 • Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson, M., Mock, J. & Erbaug¸ J. (1961). An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry, 4, 561-571.
 • Beckers, L. (25 november 2011). Zelfmoordpoging leidt te vaak tot dwangopname. De Morgen, 12.
 • Beckers, L. (9 december 2011). Vlamingen vinden psychische problemen nog steeds taboe. De Morgen. Geraadpleegd via klik hier
 • Beel, B., (20 december 2011). Het BHV van de gezondheidszorg: Waarom psychotherapie nog steeds niet terugbetaald wordt. De standaard, p. 19.
 • Beel, V. (9 december 2011). Eerste verdriet voelt scherper. De Standaard. Geraadpleegd via klik hier
 • Beel, V. (15 december 2011).Dit is het geweld van onze tijd. De Standaard, 9.
 • Bergmans, E. (8 december 2011). Te vaak in vergeetput': Europees Hof veroordeelt België na zelfmoord geestesgestoorde gevangene. De Standaard, p. 6.
 • Beek, W. van, Kerkhof, A.J.F.M., & Beekman, A.T.F. (2009). Future oriented group training for suicidal patients: a randomized clinical trial. Biomed Central Psychiatry, 9, 65, doi:10.1186/1471-244X-9-65
 • B.M. de Vries, J.W. Louwerens, J. Korf, C.J. Slooff. (1991). De indicatie voor tricyclische antidepressiva bij patiënten met een schizofrenie. Tijdschrift voor psychiatrie, 1.
 • Boeckx, J. (31 augustus 2011). Jongeren krijgen speciaal polsbandje voor alcohol. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via klik hier
 • Bohn Stafleu van Loghum (red.) (2007). Preventie en gezondheidsbevordering door paramedici. Geraadpleegd via klik hier
 • Bosch RJ van den, Louwerens JW, & Slooff CJ. (1999). Behandelingsstrategieën bij schizofrenie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Breat, C., (2011) Pak aan: cognitieve gedragstherapie bij kinderen met een depressie: therapeutenboek Amsterdam: Boom.
 • Bruffaerts, R., & Bonnewyn, A., & Demyttenaere, K. (2011). Kan geestelijke gezondheidszorg worden gemeten?: Psychische stoornissen bij de Belgische bevolking. Leuven: Acco.
 • Buma, S. & van der Gaag, R.J. (1996). De diagnose ‘aan autisme verwante stoornis’ is een historisch perspectief. Kind & Adolescent, 17 (2), 45-57. DOI: 10.1007/BF03060617
 • Buysschaert, K. (2008). Medicatie-ontrouw in de geestelijke gezondheidszorg: toekomst van de zorg of zorg van de toekomst?[eindwerk]. Kortrijk: HIVV.
 • Byron, B. & Coosemans, D. (19 december 2011). Moeder geeft zoon en dochter overdosis pillen. Het Laatste Nieuws, 3.
 • C.A.W. Rijcken, C.M.J. Groot-Zevert, C.J. Slooff, L.T.W. de Jong-van den Berg. Antipsychotica en psychotrope comedicatie op een verblijfsafdeling. Tijdschrift voor psychiatrie, 2003, 2, 67–74.
 • Centra voor alcohol- en andere drugproblemen vzw. (26 september 2011). Geraadpleegd op 23 november 2011, op [http://www.cadlimburg.be/index.html klik hier
 • C.J. Slooff, R. Giel, D. Wiersma, A. de Jong. (1928). De classificatie van de functionele niet-affectieve psychosen. Tijdschrift voor psychiatrie, 7-8, 454 – 469.
 • C.J. Slooff. (1988). Over keuzecriteria voor classificatie- , selectiesystemen en beoordelingsinstrumenten van psychiatrische stoornissen. Tijdschrift voor psychiatrie, 3.
 • C.J. Slooff. (1987). Terug naar af?. Tijdschrift voor psychiatrie, 8.
 • C.J. Slooff, F.J. Nienhuis, D. Wiersma (1997). Postscripta Behandelbeleid bij een eerste psychose. Tijdschrift voor psychiatrie, 1, 53–56.
 • C.M.J. de Maar-van Litsenburg, C.J. Slooff, J. Korf, J.W. Louwerens. (1990). Over de effectiviteit van hoge doseringen neuroleptica bij chronische en therapieresistente patiënten met een schizofrenie. Tijdschrift voor psychiatrie, 2.
 • Claes, L., Roets, G., Coene, G. en Van Hove, G. (2010). Recht op geestelijke gezondheidszorg voor personen met een verstandelijke beperking : onnodig controversieel ? Ethiek & maatschappij, 13(4), 79 – 98.
 • Clijsen, M., Garenfeld, W., Kuipers, G., Van Loenen, E. & Van Piere, M. (2008-2009). Leerboek psychiatrie voor verpleegkundigen. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.
 • Cornelis, H. & Van Beversluys, I. (2004). Over (het) leven : sociale leerverhalen voor (rand)normaal begaafde kinderen met een autismespectrumstoornis. Stichting Integratie Gehandicapten
 • D. Wiersma, R. Giel, A. de Jong, C.J. Slooff, H.C. Sauër. (1982). Het sociale profiel en het verloop van functionele psychosen: een cohortonderzoek. Tijdschrift voor psychiatrie, 3, 183 – 200.
 • Daeman, C., Engels, R., & van der Vorst, H. (2006). Opvoedingsstijlen, ouderlijk alcoholgebruik en alcoholgebruik van adolescenten : een longitudinale studie. Pedagogiek, (26)2, 192-208.
 • Damon. (2005). Online boeken bestellen bij uitgeverij Damon. Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • De Ceulaer, J. (3 december 2011). Het front tegen Freud. De Standaard, 20.
 • De Donder, E., Rosiers, J., & Van Den Berghe, E. (2001). Thuis in vrije tijd: een verkennend onderzoek over preventie van alcohol- en drugsproblemen in jeugdwerkingen met maatschappelijke achtergestelde jongeren. Brussel: VAD.
 • De Graaf, R., Ten Have, M. & Monshouwer, K. (2009). Sporten en psychische gezondheid: resultaten van de Nederlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Utrecht: Trimbos-instituut.
 • De Graaf, R., Ten Have, M. & Van Dorsselaer S. (2010). De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. NEMESIS-2: opzet en eerste resultaten. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • De Graaf, R., Ten Have, M. & Van Dorsselaer, S. (2005). Verschillen tussen etnische groepen in psychiatrische morbiditeit: resultaten van Nemesis. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 60(7/8), 703-716. Geraadpleegd via klik hier
 • De Leeuw, R., Engels, R., & Scholte, R. (2009). Jong geleerd, oud gedaan ? Roken van ouders en gespeeld rookgedrag van jonge kinderen. Tijdschrift voor orthopedagogiek, (48)12, 533-543. Geraadpleegd via Libis.
 • De Lepeleire, J. (2010). De bijdrage van huisartsgeneeskunde in de geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift voor geneeskunde, 66(7), 317-321.
 • De Ridder, H. (2001). Jongeren, ouders en drugs. Leuven: Garant.
 • De sociale kaart. (z.d.). Psycot. Geraadpleegd op 26 december 2011, op klik hier
 • De Staercke, S. (2011). Persoonlijkheidskenmerken en copingstijlen bij cliënten met een alcoholafhankelijkheidsproblematiek [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 • De Webfabriek.(8 november 2011). Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • Dehue, T. (2008). De depressie-epidemie: over de plicht het lot in eigen handen te nemen. Amsterdam: Augustus.
 • Delrue, E. (2 december 2011). Je kunt niet op elke jongere zomaar een etiket kleven. De Morgen. Geraadpleegd via klik hier
 • Dobson, K.S. (1989). A meta–analysis of the efficacy of cognitive therapy for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57, 414–419.
 • Doeglas D, Bosch RJ van den, Trompenaars F, Wiersma D, De pbl: een korte vragenlijst voor het meten van psychische beperkingen. Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg. 2003, 81, 34-43.
 • Dom, G. (12 november 2011). 'Als je zelfmoord wilt plegen, kun je geen zes maanden wachten': Tekort aan psychiaters zorgt voor lange wachtlijsten; stigma op beroep blijft groot. De Morgen, p. 8.
 • Drugpunt. (22 november 2011). Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • Duncan, S.C., Duncan, T.E., & Strycker, L.A. (2006). Alcohol use from ages 9 to 16: a cohort-sequential latent growth model. Drug and Alcohol Dependence, 81, 71-81.
 • Elburg, A. van, & Tenwolde, A. (2008). Lichamelijke aspecten. In W. Vandereycken & G. Noordenbos (red.), Handboek eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Eggens, A. (28 juni 2011). Geraadpleegd op 30 november 2011, op klik hier
 • Elkin, I., Shea, M.T., Watkins, J.T., Imber, S.D., Sotsky, S.M., Collins, J.F., Glass, D.R., Pilkonis, P.A., Leber, W.R., Docherty, J.P., iester, S.J., & Parloff, M.B. (1989). National Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program. General effectiveness of treatments. Archives of General Psychiatry, 46, 971–982.
 • F.P.J. Derks, J.W. Louwerens, J. Korf, C.J. Slooff. (1992). De effectiviteit van ECT bij patiënten met een schizofrenie: een overzicht van de literatuur. Tijdschrift voor psychiatrie, 2.
 • Fergusson, D.M., Lynksey, M.T., & Horwood, J. (1994). Childhood exposure to alcohol drinking patterns. Addiction, 89, 1007-1016.
 • Fondelli, T., Anderson, H., Verdu, H., De Cock, M. & Overdulve, M.C. (2010). Wat werkt?. In De Mol, J. & Reijmers, E. (red.), Tijdschrift voor systeemtheoretische praktijk (pp. 231-318). Antwerpen: Interactie-academie.
 • Fox, J., & Zinne,M. (2006). Leven met een alcoholprobleem. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
 • George, M.S., Ketter, T.A., & Post, R.M. (1993). SPECT and PET imaging in mood disorders. Journal of Clinical Psychiatry, 54 (suppl), 6-13.
 • George, M.S., Ketter, T.A., & Post, R.M. (1993). SPECT and PET imaging in mood disorders. Journal of Clinical Psychiatry, 54 (suppl), 6–13.
 • Gezin en gezondheid. (z.p.) de onderzoekers. Geraadpleegd op 4 december 2011, op klik hier
 • Glashouwer, K.A., De Jong, P.J., Penninx, B.W.J.H., Kerkhof, A.J.F.M., Van Dyck, R., & Ormel, J. (2009). Do automatic self-associations relate to suicdal ideation? Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment
 • Google. (z.d.). Geraadpleegd op 13 november 2011, op klik hier
 • GPR. (19 juli 2011). Kinderen van gescheiden ouders vaker aan alcohol en drugs. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via klik hier
 • Groen, H. & Drost, M. (2011). Handboek forensische geestelijke gezondheidszorg. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Guislain. (z.d.). Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain. Geraadpleegd 23 november 2011, op klik hier
 • Gundrum, M. & Stinckens, N. (2010). De schatkist van de therapeut : oefeningen en strategieën voor de praktijk. Leuven: Acco.
 • Hamilton, M. (1960). A rating scale for depression. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 23, 56–62.
 • Hamilton, M. (1967). Development of a rating scale for primary depressive illness. British Journal of Social and Clinical Psychology, 6, 278–296.
 • Harris, J.R. (2000). Het misverstand opvoeding: over de invloed van ouders op hun kinderen. Amsterdam/Antwerpen: Contact.
 • Heeringen, C. van & Kerkhof, A.J.F.M.(red.)(2000). Behandelingsstrategieën bij suïcidaliteit. Houten/Diegem:Bohn Stafleu Van LoghumJong.M. & Jong. C. de (2006).
 • Hengeveld, M.W. (2005). Suı¨cidaal gedrag. In M.W. Hengeveld & A.J.L.M. Van Balkom

(red.), Leerboek psychiatrie. Utrecht: De Tijdstroom

 • Het Vlaams Patiëntenplatform. (z.d.). Het Vlaams Patiëntenplatform. Geraadpleegd op 7 december 2011, op klik hier
 • Heylen, M.J. (2008). Vrijetijdsinvulling bij normaalbegaafde kinderen met een autismespectrumstoornis: een positieve stimulans tot integratie. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 • Hoffer, C. (2009). Psychische ziekten en problemen onder allochtone Nederlanders : beleving en hulpzoekgedrag. Assen: Van Gorcum.
 • Hollon, S.D., DeRubeis, R.J., Evans, M.D., Wiemer, M.J., Garvey, M.J., Grove, W.M., & Tuason, V.B. (1992). Cognitive therapy and pharmacotherapy for depression. Archives of General Psychiatry, 49, 774–781.
 • Hoogendijk, W.J.G., Purba, J.S., e.a. (1998). Depression in Parkinson’s disease is not accompanied by more corticotropin-releasing hormone expressing neurons in the hypothalamic paraventricular nucleus. Biological Psychiatry, 43, 912-917.
 • Hoorens, L. (2009). Iedere autismespectrumstoornis is uniek. Psycho-educatie bij jongeren. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 • Huisman J., B.C.T. Flapper, L.J. Kalverdijk, M.P. L’Hoir and E.A.F. van Weel Gedragsproblemen bij kinderen 2010, 19-26,
 • Huisman, Van Houwelingen en Kerkhof (2009). Psychopathology and suicide method in mental health care. Journal of Affective Disorders
 • Ingelaere, L. (2005). Actie- en dramatechnieken tijdens de groepstherapie met zwakbegaafde seksueel delinquenten: introductie binnen het HSD-team van CAW Stimulans. [eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.
 • Ivi (19december 2011). Maak psychotherapie bespreekbaar en betaalbaar. Het Nieuwsblad
 • Jaap van der Stel,Wat elke professional over verslaving moet weten 2007, 79-81, 7083-2_5
 • Jansen, K. (18 oktober 2011). Nog geen beslissing rond centrum VGGZ. Het Laatste Nieuws, 18.
 • Jaspers, J.P.C, (1996). Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGt). Tijdschrift voor psychotherapie, (23(4), 158-160.
 • Johnstone, M., (2011). Black dog: leven met een depressie. Had a black dog. Leuven: Acco
 • Joeri Seymortier(8november2011).Wendy Van Wanten wil je verslaving kennen. HLN
 • Jong.M. & Jong. C. de (2006). Suïcide in de verslavingszorg, richtlijn voor preventie, handelen na suïcide en nazorg voor hulpverleners. Amersfoort: GGZ Nederland.
 • Kasper, S., Moller H.J., Montgomery, S.A., & Zondag, E. (1995). Antidepressant efficacy in relation to item analysis and severity of depression: A placebo–controlled trial of fluvoxamine versus imipramine. International Journal of Psychopharmacology, 9 (suppl), 3–12.
 • Kerkhof, A.J.F.M.(2007). Afhankelijkheid van middelen en suïcidaliteit. In C. Van Heeringen (red.), Handboek suïcidaal gedag (p.177-188). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Khodakovska, V. (2010). Het afzonderingsbeleid in de psychiatrie: alternatieve voor een isoleercel [eindwerk]. Kortrijk KATHO IPSOC.
 • Knockaert, L. (2002). "Ik ben wie ik ben! Waarom veranderen?": onderzoek naar het dynamisch karakter van motivatie bij seksueel delinquenten doorheen therapie. [eindwerk]. Katho: Ipsoc.
 • Kohut, H. (1972). Thoughts on narcissism and narcissistic rage. The Psychoanalytic Study of the Child, 27, 360–366
 • Kortmann, F. (2010). Transculturele psychiatrie : van praktijk naar theorie. Assen: Van Gorcum.
 • Koster van Groos, G.A.S. (1995). Beknopte handleiding bij de Diagnostische Criteria van de DSM-IV. Amsterdam, Lisse: Swets & Zeitlinger. Vertaling van Quik reference to the diagnostic criteria from DSM-IV, Washington DC: American Psychiatric Association, 1994.
 • Kraijer, D. (2004). Autismespectrumstoornissen en verstandelijke beperking: ontwikkelingsstoornis en ontwikkelingstekort. Lisse: Harcourt Assesment
 • Kris, A.O. (1990). Helping patients by analyzing self–criticism. Journal of the American Psychoanalytic Association, 38, 605–635.
 • Kupfer, D.J., & Keller, M.B. (1993). Management of recurrent depression. Journal of Clinical Psychiatry, 54 (suppl), 29–35.
 • Laurant, M., van der Schrieck-de Loos, E., van Gaalen, A., Bredie, B., (2011). Verslaving, 7(3), 25-35.
 • Leentjes, A. F. G. (2006). Die Europäische Vereinigung für Konsiliar- und Liaisonpsychiatrie und Psychosomatische Medizin. Psychosomatik und Konsiliarpsychiatrie, 1(1), 63-64.
 • Leentjens, A.F.G., Van den Akker, M., e.a. (2003). Higher incidence of depression preceding

the onset of Parkinson’s disease: A register study. Movement Disorders, 18, 414-418.

 • Leentjes, A.F.G. (2004). Van dualisme naar integratie: Een pleidooi voor een neuropsychiatrische benadering van psychopathologie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 429-436.
 • Leentjens, A.F.G. (2005). Ziekenhuispsychiatrie. In M.W. Hengeveld & A.J.L.M. Van Balkom (red.), Leerboek psychiatrie (pp 489-498). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Leentjens, A.F.G., Aben, I.., e.a. (2006). Risk factors for post-stroke depression: A two-step

Cox regression analysis. International Psychogeriatrics, 18, 739-748.

 • Leentjens, A.F.G., Lousberg, R., e.a. (2002). Markers for depression in Parkinson’s disease. Acta Psychiatrica Scandinavica, 106, 196-201
 • Leidraad Psychogeriatrie A Scherper zien nr.3(1994): Apathie, Illusies, Hallucinaties en wanen. Suïcide bij ouderen, roepen. Kerkhof Ad. Bohn Strafleu Van Loghum
 • Luborsky, L., & Singer, B. (1975). Comparative studies of psychotherapies. Is it true that ‘Everyone has won and all must have prizes’? Archives of General Psychiatry, 32, 995–1008.
 • Luyten, P., & Vanmechelen, W., & Hebbrecht, M., (2011). Depressie: actuele psycoanalytische benaderingen. Antwerpen: Garant.
 • Mast, R.C. van der, Huyse, F.J., e.a. (2004). Richtlijn delirium. Amsterdam: Nederlandse

Vereniging voor Psychiatrie.

 • McAfee, J. (2006). Navigeren in de sociale wereld: een programma voor (rand)normaal begaafde personen met een autismespectrumstoornis. Antwerpen: Garant
 • Meerkerk, GJ., Aarns, T., Dijkstra, R., Weisscher, P., Njoo, K., & Boomsma, LJ. (2009). NHG-Standaarden voor de huisarts 2009. In Tj. Wiersma, F.S., Boukes, R.M.M., Geijer, & A.N., Goudswaard (reds.), NHG- Standaard Problematisch alcoholgebruik Tweede herziening (pp. 538-557). DOI: 10.1007/978-90-313-6614-9_29
 • Meynen, G. & Ralston, A. (2011). Zeven visies op een psychiatrische stoornis. Tijdschrift voor psychiatrie, 53(12), 895-903.
 • Michon H, Weeghel J van. Het werkdocument; een verkenning van de arbeidsmogelijkheden van mensen met ernstige psychische of verslavingsproblemen. Utrecht: Trimbos-instituut, 1999a.
 • Michon H, Weeghel J van. Schatten van mogelijkheden: richtlijnen voor de inschatting van arbeidsmogelijkheden van (ex-)psychiatrische cliënten. Utrecht: Trimbos-instituut, 1999b.
 • Murphy, G.E.(1992). Suïcide in alcoholism. New York/Oxford: Oxford University Press.
 • Niesink R. J. M., De Vries, J. & Hollinger, M. A. (1996) Toxicology: principles and applications. Geraadpleegd via klik hier
 • Niesink, R. & Rigter, S. (2010). THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Niesink, R. & Van Laar, M. (2010). Cannabis en verslaving: feiten en misverstanden. Verslaving, 4, 84-96. Doi 10.1007/s12501-010-0703-8
 • Niesink, R. (2009). Drugs en alcohol gebruik, misbruik en verslaving. Doi 10.1007/978-90-313-6554-8_1
 • Niesink, R. (2010). Risico op schizofrenie voor blowende adolescent. Geraadpleegd via [www.trimbos.nl klik hier]
 • Niesink, R. (z.d.) Hallucinogene paddenstoelen. Verslaving, 6(2), 65-75. Doi 10.1007/BF03089680
 • Niesink, R. J. M. (z.d.). Farmacologische en toxicologische aspecten van gammahydroxyboterzuur. Verslaving, 5(4), 50-60. Doi 10.1007/BF03081460
 • Noam, C., (2011). Hoop en vooruitzicht. Antwerpen: EPO.
 • Onbekend (17december2011).Lummenaar Gie Deboutte wordt vredesambassadeur. Het belang van Limburg
 • Oosterwael, J. (31 december 2011). Hoe gek was 2011? Het jaar door de bril van een geëngageerde psychiater. De Morgen, 42.
 • Penterman, E.J.M., Smeets J.M.L. Van der Staak, C.P.F., Özer, H. en Nijman, H.L.I. (2011). Persoonlijkheidskenmerken van crisismedewerkers in de geestelijke gezondheidszorg. Tijdschrift voor psychiatrie, 53(3), 145-151.
 • Pereira, A., Jacobs, J. M. E., Te Lintel-Hekkert, W., Rutgers E., Jacobsen E. en Stiekema W. J. (s.d.). Towards the isolation of resistance genes by transposon targeting in potato. European Journal of plant pathology, 98, 215-221. DOI: 10.1007/BF01974488
 • Pijlman, F. T. A., Krul, J. & Niesink, R. J. M. (2003). Uitgaan en veiligheid: feiten en fictie over alcohol, drugs en gezondheidsverstoringen. Geraadpleegd via klik hier
 • Poelen, E.A.P., Engels, R.C.M.E., Vorst, H. van der, Scholte, R.H.J., & Vermulst, A.A. (2007). Best friends and alcohol consumption in adolescents : a within family analysis. Drug and Alcohol Dependence, 88, 163-173.
 • Poelen, E.A.P., Scholte, R.H.J., Engels, R.C.M.E., Boomsma, D.I., & Willemsen, G. (2005). Prevalence and trends of alcohol use and misuses among adolescents and young adults in the Netherlands from 1993 to 2000. Drug and Alcohol Dependence, 79,413-421.
 • Pype, G.(2005). Suïcide en klinische persoonlijkheidsproblematiek. Vereniging voor alcohol en drugsproblemen België. Masterclass 15 december 2005.
 • R. Giel, H.C. Sauër, C.J. Slooff, & D. Wiersma. (1980). Over de epidemiologie van functionele psychosen en invaliditeit. Tijdschrift voor psychiatrie, 11, 710–722.
 • R. Giel, G.H.M.M. ten Horn, A. de Jong, C.J. Slooff, D. Wiersma. (1983). Nazorg bij functionele niet-affectieve psychosen: ontwikkelingen in de samenwerking binnen de GGZ. Tijdschrift voor psychiatrie, 6, 422 – 439.
 • Radbout Universiteit Nijmegen. (2011). Faculteit,Medewerkers en onderzoek. Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • Ramaekers, J. G., Berghaus, G., Van Laar, M. & Drummer, O. H. (2009). Drugs, driving and traffic safety. Doi 10.1007/978-3-7643-9923-8_29
 • Rigter, H. (2006). Cannabis: preventie en behandeling bij jongeren. Utrecht: Trimbos-instituut.
 • Remy Amkreutz(30september2011).Britten wild van antirookpil. De Morgen
 • Roeyers, H. (2008). Autisme: alles op een rijtje. Leuven: Acco
 • Ruijs, K.D.M., Onwuteaka-Philipsen, B.D., Van der Wal, G., & Kerkhof, A.J.F.M. (2009). Unbearability of suffering at the end of life: the development of a new measuring device, the SOS-V. Biomed CentralPalliative Care, 8, 16
 • Rozenzweig, S. (1936). Some implicit common factors in diverse methods of psychotherapy. American Journal of Orthopsychiatry, 6, 412–415.
 • Shapiro, D.A., Barkham, M.B., Rees, A., Hardy, G.E., Reynolds, S., Startup, M., Nocross, J.C., & Rossi, J.S. (1994). Effects of treatment duration and severity of depression on the effectiveness of cognitive–behavioral and psychodynamic–interpersonal psychotherapy. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 62, 522–542.
 • SIMILES. (z.d.). Similes, sterk in verbondenheid. Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • Sint-Amandus. (z.d.). Sint-Amandus, psychiatrisch centrum. Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • Sint-jan-Baptist, (z.d.). Sint-Jan-Baptist, psychiatrisch centrum. Geraadpleegd op 7 december 2011, op klik hier
 • Sint-Jozef Pittem. (z.d.). Kliniek St.-Jozef, centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie. Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • Sleurs, K. (1 december 2011). Stress drijft me naar alcohol. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via klik hier
 • Snijders, H., (2003). De regels van het spel. Dag van de Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Tijdschrift voor psychotherapie, 30(4), 175-178.
 • Snoekx, K. (10 december 2011). De vraag zal altijd blijven: waarom?. Het Belang van Limburg. Geraadpleegd via klik hier
 • Spijkerman, R., Biennemann, M. & Reekers,M. (2005). De seniorcode: je loopbaan na je 45ste. Zp.: Thema-Schouten & Nelissen.
 • Stichting Cultureel Woordenboek. (2008). online cultureel woordenboek. Geraadpleegd op 7 december 2011 op klik hier
 • Stroeykens, S. (13 december 2011). Probeert de farma-industrie ons allemaal ziek te verklaren?. De Standaard, 6.
 • Suïcide in de verslavingszorg, richtlijn voor preventie, handelen na suïcide en nazorg voor hulpverleners. Amersfoort: GGZ Nederland
 • Suicide en de geestelijke gezondheidszorg (1985) Lisse: Swets en Zeitlinger.Kerkhof AD
 • Suïcide bij ouderen: bewuste keuze of wanhoop? In: Leidraad Psychogeriatrie A scherper zien nr. 1: Affeclabiliteit, angst, claimen, ontremd gedrag. Oomes Mechtild/ Kerkhof Ad / Ormskerk Sylvia
 • Swaab, D. (17 december 2011). De vrije wil is een illusie. De Tijd, p. 42.
 • Somers, S. (17 december 2011). Gevangenisbeleid aangrijpen om zulke aanslagen te vermijden. De Morgen, 8.
 • SWC. (z.d.). onlinewoordenboek. Geraadpleegd op 7 december 2011, op klik hier
 • Talisa Devos(29september2011).Elke dag 25 doden door drugs, alcohol en tabak. HLN
 • Thys, E., Sabbe, B. & de Hert, M. (2011). Creativiteit en psychiatrische stoornissen: recente neurowetenschappelijke inzichten. Tijdschrift voor psychiatrie, 53(12), 905-915.
 • T.K. Bouman, G.J. Niemantsverdriet-Van Kampen, J. Ormel, C.J. Slooff. (1985). De effectiviteit van lithiumprofylaxe bij unipolaire en bipolaire depressies en schizo-affectieve stoornissen. Tijdschrift voor psychiatrie, 9, 612 – 624.
 • Trimbos instituut. (2011). Over Trimbos: Medewerkers. Geraadpleegd op 12 november 2011, op klik hier
 • US Department of Health and Human Services (1993). Depression in Primary Care: volume 2. Treatment of major depression . Wily, J.K., Cooper, J.E., & Sartorius, N. (1974). The measurement and classification of psychiatric symptoms. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Van Dale Uitgevers. (2010). Onlinewoordenboeken. Geraadpleegd op 7 december 2011, op klik hier
 • Van Dale uitgevers. (2011). Onlinewoordenboeken. Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • Van Dale Uitgevers. (2011). Onlinewoordenboeken. Geraadpleegd op 13 november 2011, op klik hier
 • Van Den Brink, W. (2009). Geschiedenis en classificatie. In I. Franken & W. Van Den Brink (red.), Handboek verslaving (hfst. 1). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Van Den Brink, W., Aarsse, H. & Koeter, M. (2004). Behandelvoorkeuren, patiëntwaardering en behandeluitkomst in GGZ en verslavingszorg. Tijdschrift voor psychiatrie, 46(6), 347-356. Geraadpleegd via klik hier
 • Van Den Brink, W., Lange, T.H. & Hanneman, P.J.J. (2005). Antipsychotica bij patiënten met een dubbeldiagnose schizofrenie en middelenmisbruik. Tijdschrift voor psychiatrie, 47(4), 219-228. Geraadpleegd via klik hier
 • Van Der Burgt, M., Van Mechelen-Gevers, E. en Te Lintel-Hekkert, M. (2005). Kosten van de zorg en kostenbeheersing. Introductie in de gezondheidszorg, 216-220. DOI: 10.1007/978-90-313-6544-9_25
 • Van Der Burgt, M., Van Mechelen-Gevers, E. en Te Lintel-Hekkert, M. (2005). Palliatieve en terminale zorg. Introductie in de gezondheidszorg, 120-125. DOI: 10.1007/978-90-313-6544-9_15
 • Van Der Burgt, M., Van Mechelen-Gevers, E. en Te Lintel-Hekkert, M. (2005). Zorg in de grote steden. Introductie in de gezondheidszorg, 173-177. DOI: 10.1007/978-90-313-6544-9_20
 • Van Der Burgt, M., Van Mechelen-Gevers, E. en Te Lintel-Hekkert, M. (2005). De huisarts als poortwachter. Introductie in de gezondheidszorg, 20-26. DOI: 10.1007/978-90-313-6544-9_2
 • Van Der Burgt, M., Van Mechelen-Gevers, E. en Te Lintel-Hekkert, M. (2005). Verpleeghuizen en verzorgingstehuizen. Introductie in de gezondheidszorg, 100-114. DOI: 10.1007/978-90-313-6544-9_13
 • Van Der Burgt, M., Van Mechelen-Gevers, E. en Te Lintel-Hekkert, M. (2005). Ziekenhuizen. Introductie in de gezondheidszorg, 80-96. DOI: 10.1007/978-90-313-6544-9_11
 • Van Der Burgt, M., Van Mechelen-Gevers, E. en Te Lintel-Hekkert, M. (2005). Verloskundige zorg en kraamzorg. Introductie in de gezondheidszorg, 37-42. DOI: 10.1007/978-90-313-6544-9_4
 • Van Der Burgt, M., Van Mechelen-Gevers, E. en Te Lintel-Hekkert, M. (2005). Complementaire en alternatieve zorg. Introductie in de gezondheidszorg, 74-79. DOI: 10.1007/978-90-313-6544-9_10
 • Van der Linden, L. (9 november 2011). Tweede campagne ter preventie alcoholmisbruik. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via klik hier
 • Van Gageldonk, A., Rigter, H., Ketelaars, T. & Van Laar, M. (2005). Kansvolle psychosociale behandelingen voor problemen met illegale drugs. Verslaving, 1(2), 62-69. Doi 10.1007/BF03075329
 • Van Heeringen, C. & kerkhof, A (2000). Behandelingsstrategieën bij suïcidaliteit. C. Van Heeringen & A. Kerkhof (red.)De bepaling van het risico op suïcidaal gedrag (pp. 63-71). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Van Laar, M. & Van Ooyen-Houben, M. (2011). Nut en nood van coffeeshops. Secondant, 3(4), 28-33. Geraadpleegd via [www.hetccv.nl klik hier]
 • Van Laar, M., Monshouwer, K. & Van Den Brink, W. (2010). Roken, drinken en blowen door de Nederlandse jeugd. Kind en adolescent: tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, 31(4), 204-220. Geraadpleegd via klik hier
 • Van Laar, M., Van Dorsselaer, S., Monshouwer, K. & De Graaf, R. (2007). Cannabisgebruikers kampen vaak met psychische stoornissen. Verslaving, 3(2), 43-48. Doi 10.1007/BF03075403
 • Van Landschoot, L. (2011). De (on)verantwoordelijke psychoticus. : Over schuld en boete binnen de psychiatrie [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 • Van Osch, Y. (2008). Alcohol. Mechelen: Wolters Plantyn.
 • Vandenbulcke, J., (2009). Psycho-educatie als hervalpreventie bij depressie [bachelorproef]. Plaats: KATHO Kortrijk (Bachelor in de verpleegkunde).
 • Vandergraesen, M. (2011). Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken. Psychiatrie en verpleging : tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, 87(1), 31 – 46.
 • Vandewalle, K. (2010). Relatie tussen het alcoholgebruik van kinderen en het alcoholgebruik van hun ouders. [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 • Vandycke, N. (2000). Seksualiteit en intimiteit in de geestelijke gezondheidszorg. [eindwerk]. Kortrijk: Ipsoc.
 • Vanstallen, J. (29 oktober 2011). Therapeutische groepspraktijk blaast kaarsjes uit. Het Laatste Nieuws, 40.
 • Verslaving. (z.d.). Tijdschrift over verslavingsproblematiek. Geraadpleegd op 12 november 2011, op klik hier
 • Verstraete, A. (2011). Psychosociale rehabilitatie van chronische patiënten met schizofrenie: het samenstellen van een leidraad voor hulpverleners [eindwerk]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 • Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel. (6 september 2011). Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel. (30 maart 2009). Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • Vorst, H. van der, Engels, R.C.M.E ., Dekovic, M., Meeus, W., & Vermulst A.(2007). Alcohol-specific rules, personality and adolescents’ alcohol use: a longitudinal person-environment study. Addiction, 102, 1064-1075
 • W. Cahn, D. Ramlal, R. Bruggeman , L. de Haan, F.E. Scheepers, C.J. Slooff. (2008). Preventie en behandeling van somatische complicaties bij antipsychoticagebruik. Tijdschrift voor psychiatrie, 9, 579–591.
 • Warson, A. (9 november 2011). Folder waarschuwt jongeren voor alcohol. Het Laatste Nieuws, Geraadpleegd via klik hier
 • Westerhof, G. & Bohlmeijer, E. (2010). Psychologie van de levenskunst. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
 • Wiele Van, S. (29 september 2011). Comfort voor psychiatrische patiënten. Gazet van Antwerpen, p. 19.
 • Wikipedia. (2011). Socialisatie. Geraadpleegd op 7 december 2011, op klik hier
 • Wolffers, I., de Boer A., Kerkhof, A.J.F.M., Meulenbelt, J., & van Roon E.N. (2008). Het beoordelen van de potentiële risico’s van paracetamol bij indeling in AV aan de hand van de daarvoor geldende criteria - deskundigenrapport - . Utrecht CBD.
 • Zelfhulp. (z.d.). Altis. Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • Zelfhulp. (z.d.). De Bongerd. Geraadpleegd op 26 december 2011, op klik hier
 • Zelfhulp. (z.d.). De Sleutel. Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • Zelfhulp. (z.d.). Instuif Adante. Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier
 • Zelfhulp. (z.d.). Ups & Downs. Geraadpleegd op 23 november 2011, op klik hier