Juridische bronnen

Op deze pagina kunt u allerlei juridische documenten terugvinden die betrekking hebben op het thema van deze site.

 • Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 30 augustus 1994 van de Executieve van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieken (25 september 2003). Belgisch Staatsblad.
 • Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 28 september 2010 van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs betreffende de implementatie van een preventief beleid inzake alcohol en drugs in het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs, verbindend wordt verklaard (4 februari 2011). Belgisch Staatsblad.
 • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de psychiatrische ziekenhuizen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg (27 januari 2006). Juriwel.
  • Volledige tekst: klik
 • Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende erkenning van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg en van de referentiecentra inzake geestelijke gezondheidszorg met het oog op de toekenning van subsidies (8 juni 2010). Belgisch Staatsblad.
 • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming
  • Volledige tekst: klik
 • Decreet betreffende de geestelijke gezondheidszorg (18 mei 1999). Juriwel.
  • Volledige tekst: klik
 • Decreet betreffende de erkenning en de subsidies van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg (3 oktober 1995). Justel.
 • Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers, die de Volksgezondheid onder hun bevoegdheden hebben, betreffende het toekomstige alcoholbeleid (17 juni 2008). Justel.
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van de therapeutische projecten inzake geestelijke gezondheidszorg (12 juni 2009). Belgisch Staatsblad.
 • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees informatienetwerk over drugs en drugverslaving (13 december 2006). Justel.
 • Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) voor de Social Profit sector in laatste rechte lijn (29 september 2011). De Vlaamse Regering.
 • Wijziging in wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de geesteszieken (29 september 1998). Justel.
 • juridisch.jpg

Er zijn uiteraard nog meer juridische documenten te vinden rond dit onderwerp dan degene die op deze pagina vermeld staan.

Wij hebben voor u een selectie gemaakt en ons best gedaan om de bronnen op een overzichtelijke manier weer te geven.