I

Incoherentie = Verwardheid, onsamenhangendheid van gedachten.

Incidentie = Het percentage van het aantal nieuwe gevallen van een bepaalde ziekte in een gemeenschap gedurende een omschreven periode.

Ineffectief = Niet doeltreffend.

Indicatie = Ziekteverschijnsel dat aanleiding is voor een bepaalde behandeling; een aanwijzing.

Inhibitie = Het vertragen of verhinderen van reacties.

Interapy = Psychologische begeleiding via internet.

Interfereren = Op elkaar inwerken.

Interpunctie = Plaatsing van leestekens.

Intersectorale samenleving = Samenwerking tussen instellingen uit verschillende beleidssectoren (gezondheidszorg, politie en justitie, woningbouw, onderwijs, sport, etc).

Intrusief = Op een wijze waarbij, al dan niet met gebruik van hulpmiddelen, wordt gepoogd kwetsbaarheden en/of zwakke plekken te benutten of uit te buiten, teneinde het bestaan onomstotelijk aan te tonen.